Spring naar content

Slotbijeenkomst 2022 en continuering programma Veilige Steden

Een terugblik naar de slotbijeenkomst van 2022 van Veilige Steden

Op 8 december vond de slotbijeenkomst voor het programma Veilige Steden 2022 plaats. Deze bijeenkomst markeerde het einde van het ondersteuningsprogramma 2020-2022 waarbij ondersteuning werd gegeven door  Regioplan. Het programma startte in 2020 met 12 koplopers; op dit moment zijn er 16 deelnemende gemeenten die deelnemen aan het programma.

De slotbijeenkomst stond in het teken van samen terugblikken op de uitdagingen en mooie ontwikkelingen in de gemeenten van de afgelopen jaren en vooruitkijken naar de toekomst: wat zijn de geleerde lessen en wat nemen gemeenten mee? Hiernaast was er ook ruimte voor uitwisseling tussen en netwerken met de verschillende gemeenten en de directie Emancipatie van het ministerie van OCW.

Het programma bestond uit een plenair gedeelte en verschillende gesprekken in kleinere groepen.Tijdens de plenaire sessie was er bij aanvang ruimte voor het terugkijken: wat is er gaande in de gemeenten en welke mooie ontwikkelingen kunnen we aanmerken, wat zijn voor gemeenten zelf highlights en zijn ze trots op? Hierbij kwam bijvoorbeeld naar voren dat er een duidelijke verschuiving is van focus op repressie naar aandacht voor preventie; dat gemeenten steeds meer inzetten op een integrale aanpak; en dat gemeenten in de loop van tijd steeds meer de verbinding zochten, zowel met elkaar als met betrekking tot interne en externe samenwerkingspartners.

Verder was er ruimte om één op één met elkaar uit te wisselen tijdens een ‘speeddate’. Hierbij kwamen vraagstukken rondom bijvoorbeeld het versterken van draagvlak, de rol van de gemeenteraad, gendersensitiviteit en victim blaming aan bod.

Na deze sessie grepen de aanwezigen de kans aan om als groep met elkaar in gesprek te gaan over het thema samenwerken. Met welke partners werken gemeenten bijvoorbeeld intern en extern samen, hoe pak je het bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs goed aan, hoe creer je draagvlak en gedeelde verantwoordelijkheid? Ook waren gemeenten erg benieuwd naar de aanpak van melden en meldpunten: hoe gaat dat in andere gemeenten, welke beleidsafwegingen worden er gemaakt en wat werkt? Gemeenten kregen de kans om elkaar te bevragen, te delen hoe zij het in de eigen gemeente doen, en wat succesfactoren en uitdagingen zijn.

Continuering programma Veilige Steden

Naar aanleiding van het evaluatieonderzoek  van het programma Veilige Steden besloot minister Dijkgraaf dat programma wordt voortgezet in 2023. Begin 2023 zal er tijdelijk geen inhoudelijke ondersteuning, maar deze wordt in de loop van 2023 hervat. Zowel deelnemende als geïnteresseerde gemeenten zullen te zijner tijd op deze website informatie kunnen vinden over het moment dat de ondersteuning wordt hervat, de vorm van deze ondersteuning en de partij die deze ondersteuning zal bieden.

Contact over programma Veilige Steden

Heb je een vraag of opmerking over programma Veilige Steden? Neem dan contact op met Nancy de Klerk van Ministerie OCW, Directie Emancipatie, via n.b.y.deklerk@minocw.nl.


Deel via: