Spring naar content

Programma Veilige Steden

Naroepen, achtervolgen, betasten- meisjes en vrouwen krijgen disproportioneel vaak te maken met onveiligheid in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Door het hele land zijn er daarom gemeenten die zich binnen het programma Veilige Steden extra inzetten voor veiligheid van vrouwen en meisjes. De nadruk ligt daarbij op veiligheid in de openbare ruimte en met het uitgaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert en ondersteunt deze inzet met onder andere cofinanciering. 

In opdracht van het ministerie van OCW biedt Regioplan deze gemeenten en hun partners tot en met 2022 ondersteuning met kennis, advies en faciliteren van uitwisseling. Belangrijke thema’s daarbinnen zijn onder andere gendersensitiviteit, sturen op resultaat, en de diversiteit die bestaat binnen de groep ‘meisjes en vrouwen’: denk bijvoorbeeld aan verschillen wat betreft bijvoorbeeld leeftijd, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond en economische situatie. Deze website is ook onderdeel van dit ondersteuningsprogramma.

Het programma Veilige Steden wordt vanaf januari 2023 voortgezet, waarbij het ministerie van OCW de deelnemende gemeenten financieel blijft ondersteunen. Ook zal- na een tijdelijke pauze- in de loop van 2023 opnieuw in opdracht van het ministerie een inhoudelijk ondersteuningsprogramma worden geboden aan de deelnemende gemeenten.

Het team van Regioplan bestond uit de volgende personen: 

Heleen Schols

Heleen is senior onderzoeker en adviseur binnen het brede themagebied van diversiteit, inclusie, emancipatie en ongelijkheid. Voordat zij bij Regioplan werkte heeft zij onder andere tien jaar gewerkt als adviseur en projectleider op het gebied van gendergelijkheid, lhbtiq+ emancipatie en antidiscriminatie, zowel in het buitenland als op gemeentelijk niveau in Nederland. Binnen het ondersteuningsprogramma Veilige Steden was zij projectleider en werkte ze daarnaast aan toegankelijke kennisproducten zoals factsheets. Ook was zij contactpersoon voor meerdere gemeenten.   

Hanna Harthoorn  

Hanna is senior onderzoeker en adviseur sociaal domein met een focus op gendervraagstukken. In haar aanpak staat de verbinding tussen beleid, onderzoek en strategie altijd centraal: hoe kunnen bevindingen uit onderzoek en praktijk ingezet worden voor de versterking van de beleids- of organisatie-inzet? Binnen het ondersteuningsprogramma Veilige Steden werkte Hanna onder andere aan het faciliteren van uitwisseling via bijeenkomsten en online toepassingen. Ook was zij contactpersoon voor meerdere gemeenten.   

Kristen Martina   

Kristen is onderzoeker en adviseur en werkt op het snijvlak van veiligheid, zorg en het sociaal domein. Eerder heeft Kristen voor diverse werkgevers gewerkt aan onderzoek en analyse naar onder andere de oorzaken van criminaliteit en de levensloop van Caribische vrouwen, partnergeweld, overlast, veiligheidsbeleving, en de percepties van jongeren over de politie. Binnen het ondersteuningsprogramma Veilige Steden werkte Kristen onder andere aan factsheets en handreikingen, het organiseren en faciliteren van bijeenkomsten en was ze contactpersoon voor meerdere gemeenten.  

Deel via: