Spring naar content

Programma Veilige Steden

Naroepen, achtervolgen, betasten- meisjes en vrouwen krijgen disproportioneel vaak te maken met onveiligheid in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Door het hele land zijn er daarom gemeenten die zich binnen het programma Veilige Steden extra inzetten voor veiligheid van vrouwen en meisjes. De nadruk ligt daarbij op veiligheid in de openbare ruimte en met het uitgaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert en ondersteunt deze inzet met onder andere cofinanciering.  

In opdracht van het ministerie van OCW biedt Regioplan deze gemeenten en hun partners tot en met 2022 ondersteuning met kennis, advies en faciliteren van uitwisseling. Belangrijke thema’s daarbinnen zijn onder andere gendersensitiviteit, sturen op resultaat, en de diversiteit die bestaat binnen de groep ‘meisjes en vrouwen’: denk bijvoorbeeld aan verschillen wat betreft bijvoorbeeld leeftijd, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond en economische situatie. Deze website is ook onderdeel van het ondersteuningsprogramma. 

Het team van Regioplan bestaat uit de volgende personen: 

Heleen Schols

Heleen is senior onderzoeker en adviseur binnen het brede themagebied van diversiteit, inclusie, emancipatie en ongelijkheid. Voordat zij bij Regioplan werkte heeft zij onder andere tien jaar gewerkt als adviseur en projectleider op het gebied van gendergelijkheid, lhbtiq+ emancipatie en antidiscriminatie, zowel in het buitenland als op gemeentelijk niveau in Nederland. Binnen het ondersteuningsprogramma Veilige Steden is zij projectleider en werkt daarnaast aan toegankelijke kennisproducten zoals factsheets. Ook is zij contactpersoon voor meerdere gemeenten.   

Hanna Harthoorn  

Hanna is senior onderzoeker en adviseur sociaal domein met een focus op gendervraagstukken. In haar aanpak staat de verbinding tussen beleid, onderzoek en strategie altijd centraal: hoe kunnen bevindingen uit onderzoek en praktijk ingezet worden voor de versterking van de beleids- of organisatie-inzet? Binnen het ondersteuningsprogramma Veilige Steden werkt Hanna onder andere aan het faciliteren van uitwisseling via bijeenkomsten en online toepassingen. Ook is zij contactpersoon voor meerdere gemeenten.   

Jeanine Klaver   

Jeanine is als senior projectleider en onderzoeker/adviseur actief op het brede terrein van integratie & migratie en diversiteit & emancipatie.  Het verbinden van wetenschappelijke- en praktijkkennis ten behoeve van evidence based beleid vormt de rode draad in haar werk. Zij heeft veel ervaring met het in kaart brengen van de interventielogica achter beleid en het op basis daarvan uitwerken van indicatoren voor het meten van impact. Binnen het ondersteuningsprogramma Veilige Steden is dit dan ook één van de punten waarop zij advies en begeleiding biedt. Daarnaast is Jeanine contactpersoon voor meerdere gemeenten.    

Kristen Martina   

Kristen is junior onderzoeker en deed eerst in Leiden de master Veiligheidsbeleid & Rechtshandhaving en daarna nog de master Interventiecriminologie aan de VU. Eerder heeft Kristen voor diverse werkgevers gewerkt aan onderzoek en analyse naar onder andere de oorzaken van criminaliteit en de levensloop van Caribische vrouwen, partnergeweld, overlast, en de percepties van jongeren over de politie. Binnen het ondersteuningsprogramma Veilige Steden werkt Kristen onder andere aan factsheets en handreikingen, de organisatie van bijeenkomsten en het onderhouden van het besloten online platform van aangesloten gemeenten.  

Deel via: