Spring naar content

De aanpak van Gemeente Leiden

Gemeente Leiden is sinds januari 2022 aangesloten bij programma Veilige Steden.
Leiden. De ambitie is om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld zoveel mogelijk te voorkomen en dat er passend wordt gereageerd op het moment dat er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Zo dragen we bij aan de veiligheid van vrouwen en meisjes in Leiden.

Ambitie

Het zoveel mogelijk voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt herkend wanneer het toch voorkomt, en dat hier passend op wordt gereageerd.

Aanpak

In november 2023 is ‘Wensen en Grenzen in Leiden: Leidse aanpak tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld’ vastgesteld. In deze aanpak zijn de doelen uit het Nationaal Actieprogramma vertaald naar een lokale aanpak met als doel om het grote maatschappelijke probleem ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’ integraal en duurzaam aan te pakken. Het tegengaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld vraagt om een cultuurverandering. Hoewel de invloedssfeer van de gemeente beperkt is, stimuleert Leiden deze cultuurverandering actief.

De aanpak is opgedeeld in drie pijlers:

 • Inzicht in aard & omvang
 • Preventie & bewustwording
 • Hulpverlening

Activiteiten

Per pijler worden activiteiten afgestemd met zowel de interne als externe betrokkenen. We richten ons in ieder geval op:

 • Het vergroten van de lokale informatiepositie m.b.t. de aard en omvang van seksueel grensoverschrijdend gedrag door het monitoren van diverse kwantitatieve gegevens (Veiligheidsmonitor, Gezondheidsmonitor). Verdiepend onderzoek op bepaalde onderwerpen of doelgroepen, o.a. in samenwerking met de Leidse kennisinstellingen.
 • Het vergroten van bewustwording over wat seksueel grensoverschrijdend is, en wat je als omstander kan doen door o.a. publiekscampagnes, bewustwordingsacties en specifieke communicatie.
 • Nauwe samenwerking met kennisinstellingen en studenten- en studieverenigingen ter bevordering van een (sociaal) veilige studentenstad
 • Het stimuleren van deskundigheidsbevordering van zowel interne als externe betrokken partners door bijvoorbeeld het aanbieden van trainingen en/of workshops
 • Onderzoeken hoe de gemeente non-profitorganisaties kan ondersteunen om passend te reageren op incidenten van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Slachtoffers en/of omstanders van seksueel grensoverschrijdend gedrag ondersteunen door te zorgen voor laagdrempelige en vindbare hulp.

Betrokken afdelingen en samenwerkingspartners

 • Betrokken gemeentelijke afdelingen: o.a. Veiligheid, Aanpak huiselijk geweld, Sport, Communicatie, Onderzoek & Data, Vestigingsklimaat, Handhaving, Programma Leiden Inclusief.
 • Betrokken maatschappelijk middenveldorganisaties: o.a. Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, Plaatselijke kamer voor verenigingen, Studievereniging Overleg Platform, Vrouwennetwerk, horeca-ondernemers.
 • Andere samenwerkingspartners: o.a. Centrum Seksueel Geweld, GGD, Politie, jongerenwerk (SOL).
 • Gemeentelijke afdeling die het beleid uitvoert: seksueel grensoverschrijdend gedrag valt onder verschillende beleidsterreinen. Een succesvolle aanpak vereist afstemming en samenwerking tussen deze beleidsterreinen. Daarom komen de verschillende beleidsterreinen periodiek samen in een werkgroep om de aanpak te evalueren en concrete acties af te stemmen. Deze samenwerking wordt gecoördineerd door de afdelingen Veiligheid en Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling (aanpak huiselijk geweld).
 • Contactpersoon bij de gemeente: Nina Maijers, n.maijers@leiden.nl.
 • Link naar het lokale Veilige Steden beleid: ‘Wensen en Grenzen

Deel via:

Gemeente Leiden

Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen.

 • 030 – 78 92 083
 • veiligesteden@movisie.nl

Bekijk ook de andere gemeenten

De gemeente Utrecht neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022
Aanpak van Gemeente Utrecht
De gemeente Arnhem neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Arnhem
De aanpak van Gemeente Zaanstad Het veiligheids- en antidiscriminatiebeleid van gemeente Zaanstad draagt zorg voor een veilige en toegankelijke publieke…
Aanpak van Gemeente Zaanstad
De gemeente Amsterdam neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Amsterdam
De ambitie van de gemeente Dordrecht is primair gericht op bewustwording, preventie en signalering om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en de veiligheid van vrouwen/meisjes in de openbare ruimte te vergroten.
Aanpak van Gemeente Dordrecht
De gemeente Leiden is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Leiden
De aanpak van Gemeente Enschede De gemeente Enschede is sinds eind 2021 aangesloten bij Veilige Steden. Enschede kiest hierbij bewust…
Aanpak van Gemeente Enschede
De aanpak van Gemeente Assen Assen is van ons allemaal en iedereen moet veilig zichzelf kunnen zijn. Straatintimidatie hoort niet…
Aanpak van Gemeente Assen
Maastricht wil voor een gemeente zorgen waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Er wordt ingezet op zowel een mentaliteits- als een gedragsverandering en het versterken van de opvang en begeleiding.
Aanpak van Gemeente Maastricht
Grensoverschrijdend gedrag leidt te vaak tot intimidatie en geweld. Met een aanpak op verschillende fronten wil Groningen de sociale veiligheid en leefbaarheid in de stad vergroten.
Aanpak van Gemeente Groningen
De gemeente Almelo is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Almelo
De gemeente Den Haag neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Den Haag
De aanpak van Gemeente Hengelo De gemeente Hengelo is in 2023 aangesloten bij het programma Veilige Steden.Gemeente Hengelo vindt het…
Aanpak van Gemeente Hengelo
Breda wil laten zien dat Breda straat intimidatie niet tolereert en wil met de aanpak daarvan een veilige, tolerante en gastvrije stad zijn voor iedereen.
Aanpak van Gemeente Breda
De aanpak van Gemeente Leeuwarden De gemeente Leeuwarden sloot zich in 2023 aan bij het programma Veilige Steden. De gemeente…
Aanpak van Gemeente Leeuwarden
De aanpak van Gemeente Eindhoven In het Bestuursakkoord 2022-2026: “Samen morgen mooier maken” is het belang van de aanpak van…
Aanpak van Gemeente Eindhoven
De gemeente Almere neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Almere
De Tilburgse ambitie is om door in te zetten op een groeiend bewustzijn aan te wakkeren en te voorkómen dat straatintimidatie plaatsvindt. Daar waar het toch plaatsvindt, zet de gemeente in op sanctioneren van dit gedrag waar noodzakelijk en mogelijk.
Aanpak van Gemeente Tilburg
De gemeente Nijmegen is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Nijmegen